مازندران،کیلومتر ۲۷ قائمشهر به زیراب،ابتدای روستای کارسالار

اتاق ها